REGELS EN VOORSCHRIFTEN

Bij het bouwen van een tuinhuis krijgt u, net als bij ieder ander bouwwerk, te maken met een aantal regels en voorschriften. Deze zijn in te delen in regels die betrekking hebben op omgeving en in regels die betrekking hebben op het gebouw zelf. De eerste regels liggen o.a. vastgelegd in het bestemmingsplan, welstandsnota en bijvoorbeeld burenrecht de tweede in het bouwbesluit.
In het bestemmingsplan en de welstandsnota staat per locatie omschreven wat er mag worden gebouwd. De voorwaarden in een bestemmingsplan en de welstandsnota kunnen heel ruim of juist zeer gedetailleerd zijn, waarbij bij voorbeeld behalve gebruik ook allerlei eisen met betrekking tot materialen, kleuren en afmetingen worden gesteld. Het opstellen en controleren van het bestemmingsplan en welstandsnota is een taak van de gemeente.
Het bouwbesluit omvat allerlei technische voorschriften met betrekking tot het gebruik en de veiligheid van gebouwen, hierin worden onderscheidt gemaakt naar soort gebouw.


In sommige gevallen hoeft voor een plan geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Ieder bouwwerk moet echter wel aan de regels van het bouwbesluit voldoen.
Hieronder vindt u een korte samenvatting van de regels voor het vergunningsvrij bouwen van een tuinhuis:

Binnen een zone van 2,5m achter de woning:
- het te bouwen gebouw heeft een maximale bouwhoogte van 4 meter, waarbij de bovenkant niet hoger is dan 0,3 m boven de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer en niet hoger is dan het hoofdgebouw.


Als het bijgebouw meer dan 2,5m van de achterzijde van de woning staat:
- het gebouw heeft een maximale gebouwhoogte van 3m.
- het totaal aan bijgebouwen buiten de 2,5m zone is niet meer dan 30m2.
- de strook van 1 m naast de erfgrens mag niet meer dan voor 10m2 bebouwd worden.
- het bouwwerk mag alleen voor ondergeschikte functie gebruikt worden.


In beide gevallen gelden de volgende voorwaarden:
- als er welstandseisen gelden voor de locatie moet de afstand tot openbaar toegankelijk groen minimaal 1 meter zijn.
- het bijgebouw mag geen dakterras of andere niet op de beganegrond gelegen buitenruimte hebben.
- na voltooiing van het bijgebouw mag niet meer dan 50% van het achtererf gebied bebouwd zijn
- het gebouw waarbij gebouwd gaat worden moet permanent in gebruik zijn.
- het hoofdgebouw mag geen beschermde status als monument of beschermd stadsgezicht hebben.


meer gedetailleerde informatie is te vinden op:
http://www.omgevingsvergunning.nl/nieuws/972/brochures-vergunningvrij-bouwen-voor-particulieren.htm
terug